Kondaa


Walibi Belgium - 2021

About Kondaa

Kondaa in Walibi Belgium (NEW in 2021)

Kondaa is a new roller coaster, which opened in Walibi Belgium (Belgium, Europe) on May 8th, 2021.

When will Kondaa open in Walibi Belgium?

Kondaa in Walibi Belgium is NOW OPEN!!

The latest news about Kondaa in Walibi Belgium